Privātuma politika

Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “WeissWash”, apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Pārzinis

SIA ”WeissWash” reģ.Nr.43603084310, juridiskā adrese – Inčukalna nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Caunas iela 1, LV-2141

2. Kontaktinformācija

Ja jums ir radušies jautājumi par jūsu personas datu apstrādi vai privātuma politiku, jūs varat sazināties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: info@tiriemauto.lv. Izmantojot mūsu intenetveikalu un izvēloties preču piegādi, jūs piekrītat savu personas datu apstrādei un glabāšanai. SIA “WeissWash” apņemas apstrādāt tikai tādus datus, kas ir nepieciešami komercdarbības veikšanai un līgumsaistību izpildei. Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem un Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu regulu. Mūsu internetveikala izstrādes procesā ir veikti visi nepieciešamie tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu jūsu datu drošību.

3. Personas datu apstrādes raksturojums.

Lai varētu veikt reģistrāciju mūsu internetveikalā mēs ievācam identifikācijas datus un kontaktinformāciju, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, mobilā telefona numurs, e-pasta adrese.

Lai mēs varētu nodrošināt iespēju jums saņemt pakalpojumus, kā arī piedāvāt jums citas privilēģijas un priekšrocības (akcijas, īpašie piedāvājumi), mēs apstrādājam jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Personas dati var tikt ievākti arī no klienta pakalpojumu izmantošanas, un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem reģistriem.

Mēs apstrādājam jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, lai nosūtītu jums veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi.

Mēs apstrādājam jūsu vārdu, uzvārdu, mobilā telefona numuru, e-pasta adresi, norēķinu informāciju un dzīvesvietas adresi, lai varētu identificēt jūs kā pircēju un preču saņēmēju, kā arī izrakstītu rēķinu par pasūtītajām precēm un nodrošinātu preces piegādi.

4. Personas datu glabāšanas laiks

Jūsu personas datus mēs glabājam tik ilgi, cik tas ir nepieciešams minēto mērķu sasniegšanai, ar kādiem šie dati tika ievākti. Ja jūsu dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim.

5. Personas datu nodošana

Jūsu personas dati var tikt izpausti mūsu sadarbības partneriem, kas mums palīdz pakalpojumu sniegšanā – IT infrastruktūras uzturētājam, kurjera dienestiem, grāmatvedības pakalpoumu sniedzējiem u.c. Šiem uzņēmumiem ir pienākums nodrošināt drošu datu glabāšau saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības likumu. Pēc pieprasījuma jūsu personas datus mēs varam nodot valsts un tiesībsargājošām iestādēm, lai nepieciešamības gadīijumā aizstāvētu savas juridiskās intereses.

 

6. Personas datu glabāšana

Lai aizsargātu Jūsu datus, mēs veicam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas.Piekļuve jūsu datiem ir pieejama tikai tam personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu to tiešos darba pienākumus.

7. Jūsu tiesības uz personas datu glabāšanu.

Tā kā mēs apstrādājam Jūsu datus, tad Jums ir iespēja uzzināt kādiem mērķiem šie dati tiek vākti, kā arī atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības lūgt samazināt šo datu apstrādi. Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem Jums var būt šādas tiesības:

  • tiesības piekļūt saviem personas datiem, kādus mēs apstrādājam, un, ja esat pārliecināti, ka jebkura informācija attiecībā uz Jums ir nepareiza, novecojusi, vai nepilnīga, pieprasīt tās labošanu vai atjaunināšanu;
  • tiesības pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu vai to ierobežošanu tikai konkrētās apstrādes kategorijās;
  • tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, neietekmējot apstrādes likumību pirms šādas atsaukšanas;
  • tiesības iebilst Jūsu personas datu apstrādei pilnībā, vai daļēji, un
  • tiesības pieprasīt to pārvietošanu, t.i., lai personas dati, kurus Jūs sniedzāt mums, tiek nodoti Jums atpakaļ vai nodoti Jūsu izvēlētai personai strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā bez kavējumiem no mūsu puses un atbilstoši Jūsu konfidencialitātes saistībām.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.